مشاوره مالیاتی

جلسه مالیاتی با حضور مدیران محترم بانک خاورمیانه

جلسه آموزشی و کاربردی در خصوص ” قانون مالیات های مستقیم در راستای تحول نظام مالیاتی کشور” در بهمن ماه 1396 با حضور مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه ، جناب آقای دکتر عقیلی ، مشاوران و مدیران ارشد این مجموعه ، برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد بانک ها در دوره تحول نظام مالیاتی کشور ، آقای آرن هوسپیانس به تشریح موارد ذیل پرداختند :

  • مالیات و نظام اطلاعات اقتصادی
  • اشخاص مشمول مالیات
  • نکات کلیدی تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم – اصلاحیه جدید
  • بررسی مودیان فاقد اعتبار (اعتبار سنجی)
  • بررسی جرم مالیاتی و مجازات های آن (اصلاحیه جدید)

و در پایان آقای آرن هوسپیانس از زحمات بی دریغ بانک خاورمیانه در نظام بانکی کشور و حمایت از بنگاه های اقتصادی تقدیر و تشکر نمودند.

دیدگاه (0)