حسابرسی

khadamate hesabresi

 

خدمات حسابرسی

  • حسابرسی داخلی و ارائه گزارشات به کمیته حسابرسی و هیات مدیره
  • حسابرسی صورت های مالی و ارائه گزارشات مربوطه