مشاوره مالیاتی

خدمات

مشاوره مالیاتی
دفاع مالیاتی
دفاع از عملکرد مالیاتی (در اجرای ماده ۲۲۹ ق . م . م / بند ۲ ماده ۹۷)
وکالت مالیاتی
تهیه لایحه و حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدید نظر)
ارائه لایحه تخصصی به شورای عالی مالیاتی و عندالاقتضاء هیأت ماده ۲۱۶ ق . م . م
ارائه لایحه تخصصی به هیأت هم عرض (موضوع ماده ۲۵۷ ق . م . م) و ۲۵۱ عملکرد