مشاوره مالیاتی

دفاع مالیاتی

khadamate mali

 

خدمات دفاع مالیاتی

  • دفاع از عملکرد مالیاتی (در اجرای ماده ۲۲۹ق . م . م / بند ۲ ماده ۹۷)