مشاوره مالیاتی

قوانین و مقررات

  1. زمان تخصیص داده شده به متقاضیان محترم ، حداکثر 60 دقیقه میباشد . لذا خواهشمند است 15 دقیقه قبل در محل موسسه حضور یابند

  2. هزینه 60 دقیقه مشاوره حضوری ، 3.270.000 ریال میباشد . به مبلغ فوق 9 درصد ارزش افزوده اضافه میگردد که از طریق کارت شتاب قابل پرداخت می باشد.