مالیاتی

khadamate maliati

 

خدمات مالیاتی

  • مشاوره مالیاتی
  • دفاع از عملکرد مالیاتی (در اجرای ماده ۲۲۹ق . م . م / بند ۲ ماده ۹۷)
  • تهیه لایحه و حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدید نظر)
  • ارائه لایحه تخصصی به شورای عالی مالیاتی و عندالاقتضاء هیأت ماده ۲۱۶ ق . م . م
  • ارائه لایحه تخصصی به هیأت هم عرض (موضوع ماده ۲۵۷ ق . م . م) و ۲۵۱ عملکرد