مالی

khadamate mali

 

خدمات مالی

  • مشاوره مالی
  • طراحی ، تدوین و اجرای سیستم های مالی و اداری
  • کنترل داخلی
  • تنظیم اسناد و دفاتر ، ارائه اظهار نامه های مالیاتی و گزارشات قانونی
  • تهیه صورت های مالی و گزارشات مالیاتی